Ansattes personopplysninger

Stiftelsen LO Media er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg som ansatt, brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg. Når du søker om stilling og ansettes hos oss gir du oss en del opplysninger, for eksempel:

Identitetsopplysninger; som navn, alder, kjønn, nasjonalitet, fødselsdato og fotografi.

Kontaktinformasjon; som bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

Opplysninger om familie; som sivilstatus, barn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

Informasjon om arbeidserfaring og utdannelse; typisk informasjon som du gir oss gjennom din CV og søknad samt under intervju.

Interesser; typisk informasjon som du gir oss gjennom din CV og søknad og under intervju.

Lønnsutbetalingsinformasjon; som kontonummer og betalingsmetode.

Kommunikasjon; som når du kontakter og har dialog med oss.

Helseopplysninger; som informasjon om fysiske og psykiske lidelser, sykefravær og sykemeldinger, legeerklæringer, opplysninger om personskader og ulykker på arbeidsplassen, allergier og diettpreferanser.

Medlemskap i organisasjoner; som fagforeningsmedlemskap.

Opplysninger som samles inn om deg. Ved at du søker stilling og ansettes hos oss, samler vi typisk inn følgende opplysninger:

Informasjon om arbeidsforholdet; som dato for ansettelse, stillingskategori, stillingsbrøk (fulltid/deltid), medarbeidersamtaler, evalueringer, ansvarsområder, ansattnummer, timeføring, informasjon om utleie, informasjon om karriereutvikling, forfremmelse, pensjon, permisjoner, og informasjon knyttet til oppsigelse av ansettelsesforholdet. Denne informasjonen samler vi inn fra ansatte hos oss (f.eks. dine sjefer og kollegaer), tidligere arbeidsgivere og våre timeføringssystemer.

Informasjon om advarsler, varsling og klager; typisk dersom du får en advarsel eller selv sender inn en klage eller et varsel. Denne informasjonen får vi enten fra deg eller fra andre ansatte hos oss eller våre kunder.

Bakgrunnsinformasjon; typisk informasjon om deg som vi finner i offentlig tilgjengelige kilder, fra referanser eller dersom vi foretar en bakgrunnssjekk. Informasjonen henter vi fra offentlig tilgjengelige kilder eller fra tredjeparter som utfører bakgrunnssjekk på vegne av oss.

Informasjon om lønn og fordeler; inkludert skatteopplysninger, informasjon om tidligere og nåværende lønnsnivå, oversikt over ansattfordeler og bruk av disse, informasjon om bonus, utlegg og utgifter, forsikringer, pensjon, selskapskredittkort etc. Disse opplysningene mottar vi fra deg, henter vi fra våre lønnssystem og fra skatteetatens portal.

Adgangs- og tilgangsinformasjon; informasjon om tilganger, informasjon om tidspunkt og lokasjon for når du ankommer og forlater bygget, videokameraopptak. Denne informasjonen samler huseier inn fra sine adgangs- og kameraovervåkningssystemer.

Teknisk informasjon; som type pc/mobil/enhet du benytter. Denne informasjonen registreres hos vår IT-avdeling.

Internettlogger; som viser bevegelser og bruk av nettverket. Disse opplysningene registreres hos vår IT-avdeling.

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

  1. For å verifisere identiteten din og din bakgrunn. For dette formålet bruker vi identitetsinformasjon, kontaktinformasjon, bakgrunnsinformasjon og adgangs- og tilgangsinformasjon.
  2. For å rekruttere ansatte. For dette formålet bruker vi identitetsinformasjon, kontaktinformasjon, informasjon om arbeidserfaring og utdannelse, interesser, kommunikasjon, helseopplysninger og bakgrunnsinformasjon.
  3. For å administrere arbeidsforholdet og karriereutvikling. For dette formålet bruker vi identitetsinformasjon, opplysninger om familie, kommunikasjon, medlemskap i organiserte organer, informasjon om arbeidsforholdet og informasjon om advarsler, varsling og klager.
  4. Håndtering av klager, varsler og advarsler. For dette formålet bruker vi informasjon om advarsler, varsling og klager.
  5. For å utbetale lønn og fordeler. For dette formålet bruker vi lønnsutbetalingsinformasjon, informasjon om lønn og fordeler og informasjon om arbeidsforholdet.
  6. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi lønnsutbetalingsinformasjon og informasjon om lønn og fordeler.
  7. For å sikre våre systemer og lokaler og bevare sikkerhet på arbeidsplassen. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon, internettlogger og adgangs- og tilgangsinformasjon.
  8. Administrasjon av pensjons- og forsikringsordninger. For dette formålet bruker vi informasjon om lønn og fordeler, identitetsopplysninger og opplysninger om familie.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4, 5 og 8 er at det er nødvendig for å oppfylle og administrere ansettelsesavtalen med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som arbeidsmiljøloven og ferieloven). Helseopplysninger og andre sensitive personopplysninger behandler vi i den grad det er tillatt i lov eller tariffavtale.

Det rettslige grunnlaget for formål 6 er å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

Det rettslige grunnlag for formål 7 er vår legitime interesse i å sørge for sikkerheten i våre systemer og lokaler.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å drifte virksomheten og administrere arbeidsplassen. I slike tilfeller har vi egne avtaler med leverandørene som sikrer at også deres behandling av personopplysninger er strengt regulert og skjer i henhold til personvernlovgivningen.

Vi vil også dele dine opplysninger med skatteetaten og andre offentlige myndigheter i den utstrekning slik utlevering er pålagt ved lov.

Som hovedregel fører vi ingen opplysninger ut av EU-/EØS-området. I noen tilfeller benytter vi imidlertid underleverandører som har supportavdelinger utenfor dette området, og deres tilgang til våre systemer er regnet som overføring i personvernlovgivningens forstand. Vi sørger uansett for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Detaljerte rutiner er nedfelt i egne «Retningslinjer for lagring og sletting av personalopplysninger». Disse retningslinjene finner du på LO Medias intranett.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

E-postinnsyn

Vi kan gjøre epostinnsyn, samt innsyn i ditt personlige område i virksomhetens nettverk og aktivitetslogger, dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten. Innsyn kan også bli gjort ved begrunnet mistanke om at din bruk av epostkasse eller annet elektronisk utstyr medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. I så fall vil vi følge lovens prosedyrer for dette.

Kameraovervåking

Huseier gjennomfører kameraovervåkning ved alle innganger til bygget for å forebygge farlige situasjoner og ivareta de ansattes sikkerhet. Kameraovervåking gjennomføres i samsvar med lovens regler.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter:

Behandlingsansvarlig:
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Personvernrådgiver:
Kjartan Tyvand, Fagpressen
926 65 017
kt@fagpressen.no

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, vil vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Sist endret 08.02.2022